U S N E S E N Í

 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,

které se konalo dne 27. ledna 2003 v Domě služeb

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení:

                                                                    

 

 

1/3

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň.

 

 

2/3

ZO schvaluje  odprodej STL rozvodů zemního plynu v obci Skrbeň v součinnosti s obcí Horka nad Moravou z majetku obce Skrbeň do majetku Severomoravské plynárenské, a.s.,

za předložených podmínek a pověřuje starostu pokračovat v jednání ve věci přípravy kupní smlouvy.

 

 

3/3

ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Skrbeň, okres Olomouc, příspěvková organizace, schválené  dne 17.10.2002.

 

 

4/3

ZO schvaluje přijetí daru – bezúplatný převod sochy sv. Floriána, umístěné na p.č. 83/1 (nádvoří bývalého městského statku ve Skrbeni),  z majetku Statutárního města Olomouce

do majetku obce Skrbeň včetně zřízení předkupního práva ve prospěch Statutárního města Olomouce.

Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

 

 

5/3

ZO schvaluje  uzavření smlouvy o dílo na zajištění sběru nebezpečných a  velkoobjemových odpadů v obci Skrbeň s Technickými službami města Olomouce, a.s. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

 

 

6/3

ZO schvaluje zadání projektové dokumentace na prodloužení vodovodu a rozvodu zemního plynu v ulici V Oleškách tak, aby mohly být připojeny domy na konci zastavitelného území dle územního plánu obce.

 

7/3

ZO stanoví, že cestovní náhrady se budou členům zastupitelstva poskytovat ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy pro zaměstnance v pracovním poměru podle

§ 78 zákona o obcích.

 

 

8/3

ZO schvaluje zadání projektové dokumentace na úpravu polní cesty ze Spálené ulice směrem za mateřskou školu Ing. Luďku Vrbovi.

 

 

9/3

ZO schvaluje uzavření dohody o přičlenění  honebních pozemků ve vlastnictví obce Skrbeň, které jsou v obvodu společenstevní honitby Křelov, k této honitbě. Podpisem dohody je pověřen starosta.

 

 

10/3

ZO zřizuje Výbor pro Program obnovy venkova. Zvolilo předsedkyni výboru PhDr. Karlu Vymětalovou  a členy výboru Josefa Fialu, Oldřicha Smitala, Tomáše Spurného.

 

 

11/3

ZO ukládá místostarostovi pokračovat v jednání s ČD ve věci opravy budovy železniční zastávky.

 

 

12/3

ZO souhlasí s uvolněním částky 100 000,- Kč na nákup zahradní techniky dle nabídky předložené firmou SEMAR PLUS s.r.o., Olomouc.

 

 

13/3

ZO bere na vědomí stanovení cen ve školní jídelně od 1.2.2003 podle kalkulace předložené paní vedoucí.

 

 

14/3

ZO bere na vědomí výtěžek z obecního bálu a schvaluje příspěvek Dětskému centru

Topolany ve výši 5 000,- Kč.

 

 

15/3

ZO se seznámilo s variantami úpravy podkrovních prostor nad ŠJ pro zřízení obecní knihovny a doporučuje variantu č. 2.

 

 

16/3

ZO pověřuje starostu připravit podklady pro podání žádosti o poskytnutí dotací na výsadbu biocentra LBC1 a biokoridoru LBK1 navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy.

 

 

17/3

ZO schvaluje připojení obce k akci Vlajka pro Tibet.

 

 

18/3

ZO schvaluje poskytnout příspěvek na nákup pomůcek a vybavení doposud hrazených rodiči ve výši minimálně 500,- Kč na jednoho žáka Základní školy Skrbeň ročně počínaje školním rokem 2003/2004.

 

 

19/3

ZO schvaluje zahrnout do návrhu rozpočtu rezervu na doplácení na mzdy pedagogů v zájmu zachování ZŠ Skrbeň se záměrem maximálně podpořit zřízení samostatného 1. ročníku při

minimálním počtu šesti žáků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš   S p u r n ý                                                 Oldřich   S m i t a l

   starosta obce                                                             místostarosta

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:

 

 

      Ivo Najdekr                                                           Zdeněk Berka