U S N E S E N Í

 

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,

které se konalo 14. září 2004

 

 

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení:

 

1/18

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a o průběhu některých akcí.

 

2/18

ZO vypouští opravu fasády hasičské zbrojnice  a obecního hostince z akcí realizovaných

v roce 2004.

           

3/18

ZO souhlasí s navrženými úpravami veřejného osvětlení za Domem služeb a na křižovatce ulic Vyhnálovská a Příčná. 

 

4/18    

ZO souhlasí s přijetím příspěvku 50.442,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na likvidaci

následků mimořádné situace ze dne 9.6.2004.

 

5/18    

ZO schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky panu Františku Rašovskému na částečnou úhradu oprav domu č.p. 176 poškozeného vichřicí 9.6.2004.

Výše půjčky 50.000,- Kč, splatnost 3 roky.

Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

 

6/18    

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2004.

           

7/18    

ZO souhlasí s odprodejem všech podílových listů otevřeného podílového fondu IKS-peněžní trh  a všech podílových listů otevřeného podílového fondu ŽB-akciový fond, které jsou v majetku obce.

Provedením všech souvisejících operací je pověřen starosta.

 

8/18    

ZO schvaluje dotaci ve výši 4.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje.

 

 

 

 

                                   Tomáš   S p u r n ý                                          Oldřich   S m i t a l

                                       starosta obce                                                  místostarosta

 

 

 

Ověřili:

                PhDr. Karla   V y m ě t a l o v á                                 Josef   F i a l a