U S N E S E N Í

 

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,

které se konalo 1. listopadu 2004

 

 

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení:

 

1/19

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a o průběhu některých akcí.

 

2/19

ZO vypouští opravu místních komunikací u železniční zastávky a v ulici Hynkovská

z akcí realizovaných v r. 2004.

           

3/19

ZO ruší s ohledem na výsledky biologicko - revitalizačního posouzení záměr rozšíření

rybníka Močidlo.

           

4/19    

ZO souhlasí se zveřejněním záměru odprodat z majetku obce Skrbeň do majetku paní Heleny Smahelové část pozemku p.č. 1/1 – zahrada v k.ú. Skrbeň.

 

5/19    

ZO nevyhovuje žádosti ing. Ondřeje Fialy o zmírnění místního poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů.

 

6/19    

ZO souhlasí se zajištěním bezdrátového připojení obce k internetu ve spolupráci

se společností Fofrnet spol. s.r.o., financování přednostně dle varianty 2 nabídky – projekt

financován plně z prostředků společnosti Fofrnet spol. s.r.o.

           

7/19    

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2004, viz příloha č. 1.

 

 

8/19

ZO souhlasí s provedením změny územního plánu obce s těmito hlavními cíli:

 

1.      vymezení ploch pro výstavbu rodinných domů

 

a)      lokalita Nad Oleškami – mezi ul. V Oleškách a žel. tratí, na západní straně po konec stávající zástavby

b)      severní strana ulice Zahradní od křižovatky s ulicí Příčnou po konec stávající zástavby

 

2.      regulace využití areálu Hradisko

 

ZO ukládá starostovi požádat Magistrát města Olomouce o pořízení změny územního plánu.

 

9/19

ZO schvaluje záměr odkanalizování obce systémem tlakové kanalizace s napojením na ČOV

v Horce nad Moravou.

ZO ukládá starostovi projednat s obcí Horka nad Mor. podmínky připojení a předložit je

na zastupitelstvu.

 

10/19

ZO schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 275/3 – orná půda v k.ú. Skrbeň (díl „a“

o výměře 267 m2  dle geometrického plánu č. 340-75/2004) z majetku pana Přemysla Zlámala

a paní Vlasty Zlámalové do majetku obce Skrbeň za celkovou cenu 13.350,- Kč + náklady na

oddělení a vklad do katastru nemovitostí.

Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

 

11/19

ZO souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 16/2004 o půjčce na opravu a modernizaci

bytového fondu uzavřenou s panem Františkem Protivánkem, kterým se prodlužuje doba

čerpání půjčky do 30.6.2005.

Podpisem dodatku je pověřen starosta.

 

12/19

ZO souhlasí s uzavřením Partnerské dohody na projekt „Internetizace knihoven v Olomouckém kraji“ s Olomouckým krajem.

 

13/19  

ZO schvaluje vystoupení obce Skrbeň ze sdružení „Haná sdružení pro nakládání s odpady“

k 31.12.2004.

 

 

 

 

                                   Tomáš   S p u r n ý                                            Oldřich   S m i t a l

                                       starosta obce                                                    místostarosta

 

 

 

Ověřili:

                         PhDr. Karla   V y m ě t a l o v á                                 Jan   K o l e ň á k                                          

 

 

 

 

Přílohy:

1 – Rozpočtová změna č. 5/2004