U S N E S E N Í

 

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,

které se konalo 6. prosince 2004

 

 

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení:

 

1/20

ZO vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení a o průběhu některých akcí.

 

2/20

ZO nesouhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 1/1 - zahrada v k.ú. Skrbeň paní

Heleně Smahelové.     

 

3/20

ZO nevyhovuje žádosti MNG Comp s.r.o. o prominutí penále za zpoždění při rekonstrukci červených božích muk.   

           

4/20    

ZO bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu.

 

5/20    

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.  6/2004.

 

6/20    

ZO zmocňuje starostu prováděním dílčích rozpočtových změn v období do konce roku 2004.

           

7/20    

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce na 1. čtvrtletí roku 2005 ve výši maximálně 15% celkových ročních výdajů roku 2004.

 

8/20

ZO bere na vědomí dílčí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce.

 

9/20

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrbeň č. 3/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Skrbeň č. 4/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

10/20

ZO souhlasí s pronájmem místností v budově OÚ Skrbeň České poště za 20.000,- Kč + roční inflační přirážka + podíl na nákladech za zemní plyn v poměru dle pronajaté podlahové plochy + náklady za spotřebovanou vodu.

 

11/20

ZO vzalo na vědomí zprávu o čerpání dotací poskytnutých v roce 2004 z rozpočtu obce pro TJ SOKOL Skrbeň a SDH Skrbeň. Na základě předloženého zdůvodnění souhlasí s dočerpáním částky 4 474,50 Kč u SDH Skrbeň v roce 2005.

 

 

 

 

 

 

12/20

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace odkanalizování obce pro územní řízení s firmou HYDRO-EKO, ing. František Zábranský

dle předloženého návrhu.

 

13/20

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrbeň č. 4/2004, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy

a školní družiny v obci Skrbeň č. 2/1993, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2003

obce Skrbeň.

 

14/20

ZO schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 435/1 – orná půda v k.ú. Skrbeň (díl „a“

o výměře 231 m2 dle geometrického plánu č. 341-76/2004) z majetku pana Milana Vysloužila do majetku obce Skrbeň za celkovou cenu 11.550,- Kč + náklady na oddělení, znalecký posudek a vklad do katastru nemovitostí.

Podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta.

 

15/20

ZO souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě č. 11/2003 o půjčce na opravu a modernizaci bytového fondu s panem Jiřím Opravilem o zvýšení půjčky o 17.015,70 Kč, splatnost

do 30.4.2007.

 

16/20

ZO nemá námitky proti stavbě „Vodní mokřadní biotopy – východní část, západní část“

v k.ú. Horka nad Moravou

 

17/20  

ZO schvaluje příspěvek 1 000,- Kč na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených

dětí v ČR, Klub „Radost“ Prostějov.

 

 

 

 

                                   Tomáš   S p u r n ý                                            Oldřich   S m i t a l

                                       starosta obce                                                    místostarosta

 

 

 

Ověřili:

                    Ing. Petr   H a j d u č e k                                          Ivo   N a j d e k r                                                 

 

 

 

 

Přílohy:

1 – Rozpočtová změna č. 6/2004