U S N E S E N Í

 

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,

které se konalo 24. února 2005

 

 

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení:

 

1/21

ZO vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení a o průběhu některých akcí.

 

2/21

ZO na základě posouzení předložených nabídek schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Skrbeň – rekonstrukce ulice U hřiště“ s firmou BMH – IS, spol.s.r.o.

Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

 

3/21

ZO na základě posouzení předložených nabídek schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Oprava křižovatek u železniční zastávky“ s firmou BMH – IS, spol.s.r.o.

Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

           

4/21    

ZO schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s.

Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

 

5/21    

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Pavlem Hradilíkem na celkovou opravu kamenného kříže za Křepelkou dle předloženého návrhu.

Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

 

6/21    

ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí příspěvku na pořízení, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení z rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu dle dohody s velitelem SDH Skrbeň.

           

7/21    

ZO stanovuje, že přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok bude zadáno  auditorovi.

 

8/21

ZO schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2005 s ing. Miroslavem Stadlerem dle předloženého návrhu.

 

9/21

ZO schvaluje uzavření smlouvy o provedení veřejnosprávní kontroly v Základní škole Skrbeň v roce 2005 s ing. Miroslavem Stadlerem dle předloženého návrhu.

 

10/21

ZO bere na vědomí možnost zvýšení odměn za výkon funkce pro neuvolněné členy zastupitelstva obce dle NV 697/2004 Sb. a ponechává odměny ve stávající výši.

 

 

 

 

 

11/21

ZO bere na vědomí aktuální informace o projektu „Internetizace knihoven“ a souhlasí s další účastí obce Skrbeň na tomto projektu.

 

12/21

ZO souhlasí s tím, aby obec Skrbeň uhradila nezbytné náhrady za využití sousedních pozemků při výstavbě polní cesty C4.

 

13/21

ZO souhlasí s podáním žádosti o příspěvek Úřadu práce na vytvoření místa veřejně prospěšných prací od 1.4. do 31.12.2005.

 

14/21

ZO schvaluje záměr získat do majetku obce Skrbeň pozemek p.č. 432/38 orná půda v k.ú. Skrbeň za cenu, která je v současné době prodávajícím Statutárním městem Olomouc požadována.

ZO ukládá starostovi předložit Statutárnímu městu Olomouc žádost o odkoupení tohoto pozemku.

 

15/21

ZO schvaluje soupis akcí plánovaných na rok 2005, jako podklad pro sestavení návrhu rozpočtu. Soupis viz příloha k usnesení.

 

16/21

ZO vyhlašuje další kolo pro podávání žádostí o půjčku z „Fondu rozvoje bydlení“.

Žádosti se přijímají do 30.3.2005.

 

17/21

ZO nevyhovuje žádosti o příspěvek pro Dětské centrum 1990.

 

18/21  

ZO souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o odvozu a odstranění odpadu uzavřené s Technickými službami města Olomouce, a.s. – zvýšení zákonného poplatku o uložení odpadu a zvýšení ceny za odvoz TKO.

 

 

 

 

                                   Tomáš   S p u r n ý                                            Oldřich   S m i t a l

                                       starosta obce                                                    místostarosta

 

 

 

Ověřili:

               PhDr. Karla   V y m ě t a l o v á                                   Josef   F i a l a