Návrh akcí pro přípravu rozpočtu obce na rok 2005

 

 

 

1.      Dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu

2.      Fasáda hostince a hasičské zbrojnice

3.      Úprava plynových rozvodů v hostinci

4.      Úhrada za úpravy veřejného osvětlení a rozhlasu provedené v roce 2004

5.      Rekonstrukce ulice U Hřiště

6.      Oprava křižovatek u žel. zastávky

7.      Spoluúčast při stavbě zpevněné polní cesty v lokalitě „Salaš“

8.      Dokončení výsadby biocentra a biokoridoru za Křepelkou

9.      Oprava kříže za Křepelkou

10.  Oprava náhrobku rodiny Královy

11.  Zakoupení motorové sekačky na trávu

12.  Zakoupení pozemku p.č. 432/38 – orná půda (u Hradiska), části pozemku p.č. 435/1 – orná půda (od p. Vysloužila) a části pozemku p.č. st. 335 – st. plocha (na křižovatce ulice Nádražní a V Oleškách)

13.  Dokumentace odkanalizování obce pro územní řízení

14.  Úprava okolí Močidla

15.  Dovybavení jednotky SDH

16.  Oprava oplocení sokolského hřiště

 

 

Další návrhy vzešlé z diskuse členů zastupitelstva a přítomných občanů:

 

17.  Oprava oplocení MŠ (p. Sedláček)

18.  Vstup na hřbitov (p. Sedláček)

19.  Prodloužení chodníku na konci ulice Jos. Fialy (p. Josef Absolon)

20.  Zatrubnění příkopu v ulici Jos. Fialy (p. Josef Absolon)

21.  Příspěvek na činnost SDH Skrbeň (starosta SDH Skrbeň - p. Jureček)

22.  Oprava hodin na kostele – podle nákladnosti opravy

23.  Oprava krajnice v ulici Hynkovská  (p. Koleňák)