U S N E S E N Í

 

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,

které se konalo dne 25. listopadu 2002 v Domě služeb

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:

 

1 / 1

ZO schvaluje, aby starosta vykonával svou funkci jako dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva.

 

2 / 1

ZO zřídilo kontrolní a finanční výbor.

ZO zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru  Zdeňka Berku a členy – Josefa Fialu, Jana Koleňáka, do funkce předsedy finančního výboru Ivo Najdekra a členy – Jana Sedláčka, PhDr. Karlu Vymětalovou, ing. Petra Hajdučka.

                           

3 / 1

ZO stanoví v souladu s Nařízením vlády č. 358/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, a to pro místostarostu 3000,- Kč, pro předsedy výborů 500,- Kč, pro ostatní neuvolněné členy zastupitelstva

200,- Kč.Odměny se vyplácejí poprvé  za měsíc listopad pro místostarostu a za měsíc prosinec pro předsedy a ostatní členy zastupitelstva.

 

4 / 1

ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní

zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o přezkoumání hospodaření obce

za rok 2002 Krajským úřadem Olomouckého kraje.

 

5 / 1

ZO pověřuje prováděním interního auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole finanční výbor.

 

6 / 1

ZO schvaluje zadání projektové dokumentace pro prodloužení vodovodu v ulici Jos. Fialy

( náhrada za nevyhovující vodovod Stavebního bytového družstva Olomouc ) u ing. Švece.

 

 

 

7 / 1

ZO schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o správě, nájmu provozování a údržbě infrastrukturního majetku – veřejného vodovodu obce Skrbeň se Středomoravskou vodárenskou , a.s., ze dne 20.6.2000.

Podpisem dodatku je pověřen starosta.

 

8 / 1

ZO pověřuje ing. Petra Hajdučka vypracováním návrhu na výsadbu nových stromů nebo keřů v ulici Spálená a ukládá místostarostovi projednat tento návrh s občany ze Spálené ulice a s majiteli zahrad, které se Spálenou ulicí sousedí.

Termín:  do 31.1.2003

 

9 / 1

ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 401/10 – orná půda v k.ú.Skrbeň ( ulice Lipová ) z majetku obce Skrbeň manželům Jaromírovi a Ivetě Vinklerovým dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o nájmu ze dne 12.12.2001.

Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

 

10/1

ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 401/2 – orná půda

v k.ú. Skrbeň ( ulice Lipová ) z majetku obce Skrbeň manželům Radkovi a ing. Pavle Kalábovým dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o nájmu ze dne 12.12.2001.

Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

 

11/1

ZO ukládá starostovi a finančnímu výboru připravit rámcový návrh rozpočtu na rok 2003. Termín:  do 12.12.2002.

 

12/1

ZO zplnomocňuje pana Oldřicha Smitala k zastupování obce Skrbeň na valné hromadě Honebního společenstva Skrbeň konané 28.11.2002.

 

13/1

ZO pověřuje kontrolní výbor stanovením cen, za které bude nabídnut k odprodeji majetek navržený k vyřazení na základě provedené inventury ( nepotřebný nábytek, dveře apod. ).

 

 

14/1

ZO schválilo uspořádání obecního plesu 18.1.2003 a pozvání skupiny Halogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tomáš   S p u r n ý                                                                    Oldřich   S m i t a l

                         starosta obce                                                                              místostarosta

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:       Zděněk   B e r k a                                                                   Ivo   N a j d e k r