U S N E S E N Í

 

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,

které se konalo 31. května 2005

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení:

 

 

1/23

ZO bere na vědomí Zprávu o plnění usnesení a o průběhu některých  prací..

 

2/23

ZO souhlasí se zřízením jednoho sezónního pracovního místa na pomocné a úklidové práce

v obci na dobu  do konce roku 2005.

 

3/23

ZO souhlasí s úhradou částky 112 355,- Kč firmě STRABAG a.s. za zpevnění části polní cesty C 37, která nemohla být financována z prostředků Pozemkového úřadu Olomouc.

           

4/23

ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004.

 

5/23

ZO schvaluje závěrečný účet obce Skrbeň za rok 2004 bez výhrad.

 

6/23

ZO schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Skrbeň za rok 2004 ve výši

+ 205 704,36 Kč a souhlasí s převedením tohoto přebytku do rezervního fondu ZŠ Skrbeň.

           

7/23

ZO bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 30.4.2005.

 

8/23

ZO nevyhovuje žádosti paní Štěpaníkové o zařazení lokality za hřbitovem do prováděné změny územního plánu.

 

9/23

ZO schvaluje poskytnutí dotace na činnost, opravy a zakoupení vybavení do herny na hřišti ve výši 30 000,- Kč.

 

10/23

ZO souhlasí, aby po vyhlášení termínu pro příjem žádostí o dotace z Programu obnovy venkova pro rok 2006 obec požádala o dotaci na kompletní výměnu okem v mateřské škole.

 

11/23

ZO deleguje jako zástupce obce Skrbeň na řádné valné hromadě Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., konané 3.6.2005 místostarostu pana Oldřicha Smitala.

 

 

12/23

ZO souhlasí se záměrem prodloužení inženýrských sítí ( NN, plyn, vodovod) v ulici Zahradní v rozsahu daném platným územním plánem a ukládá starostovi zajistit vypracování projektové dokumentace pro územní řízení.

 

13/23

ZO vzalo na vědomí informaci starosty o záměru výstavby RD na parcele č. 402/1 s tím, že tuto výstavbu podmiňuje převedením části tohoto pozemku o šířce Lipové ulice ( p.č. 400/9) bezúplatně do majetku obce.

 

 

 

 

 

 

                                   Tomáš   S p u r n ý                                            Oldřich   S m i t a l

                                       starosta obce                                                    místostarosta

 

 

 

 

Ověřili:

               PhDr. Karla   V y m ě t a l o v á                                   Ing. Petr Hajduček