ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Název organizace: Obec Skrbeň

Informace poskytované správcem

1. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů),

případně jeho zákonnému zástupci (pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/16 let), zákonné

informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce dle bodu 2, případně jeho

pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.

2. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název: Obec Skrbeň

Kontaktní poštovní adresa: Na Návsi 131/2, 78335 Skrbeň

Telefonní čísla: 585967574

Elektronická adresa: obec@skrben.cz

Identifikátor datové schránky: 2zsbz6z

IČ: 00635693

DIČ: CZ00635693

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše organizace zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence: Pavel Hradil , tel.: 608 263 063

email: pavel.hradil@sms-sluzby.cz

 1. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním lidským právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a čl. 16 odst. Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.

 2. Zpracování osobních údajů fyzických osob (občanů, „subjektu údajů“)v rámci organizace je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním. Musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality, což znamená, že musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

 3. Obec (dále jen organizace) zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů právnických i fyzických osob je tedy zpracovávána na základě povinnosti uložené pro orgány veřejné moci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však organizace provádí jen výjimečně (např. při pořádání akcí pro občany, kdy je nutná předchozí registrace).

 4. Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na zpracování manuální. V zásadách a pravidlech o ochraně fyzických osob, které organizace uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů právnických osob a občanů (fyzických osob), respektuje organizace jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů.

 5. Organizace respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

 6. Organizace zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je organizace pověřena nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Organizace zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, především se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a s Nařízením 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů –GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace.

 7. Organizace pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana. Zpracování osobních údajů organizace je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro občany (či jiné fyzické osoby) transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné, srozumitelné a podávané jasnými a jednoduchými jazykovými prostředky. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

 8. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený, relevantní a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, (např. zaručující zabránění neoprávněného přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování).

 9. Organizace, jako správce osobních údajů, má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedla vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců s výstupním testem odborných znalostí v oblasti datové a informační bezpečnosti. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel systémů zabezpečení osobních údajů.

 10. V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení EU 2016/679, provedla organizace nové posouzení vlivu všech zpracování na ochranu osobních údajů, s cílem posoudit konkrétní pravděpodobnost a závažnost rizik. Při tomto posouzení zohlednila organizace povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a zdroje rizik.

 11. Organizace přijala opatření k zabezpečení systémů, informací, dat a osobních údajů a další technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby zajistila soulad s Nařízením EU. Součástí těchto opatření je jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle následujících zásad:

Zákonnost, korektnost, transparentnost

Účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás získali.

Minimalizace údajů

Přesnost

Omezení doby uložení

Integrita a důvěrnost

Proporcionalita – jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem. Musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena potřebná opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.

Odpovědnost

5. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem.

Mezi tyto zákonné způsoby patří:

Souhlas – poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro zkvalitnění služeb.

Plnění či uzavření smlouvy – zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy.

Právní povinnost – především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.

Životně důležitý zájem – př. autonehoda, požár, katastrofa.

Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – př. životní situace občana, správní řízení, policejní vyšetřování.

Oprávněný zájem – používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů

6. Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence dle bodu 3. V případě dalších informací budeme uplatňovat Vaše práva nebo podněty pouze písemnou formou, a to s notářsky ověřeným podpisem, nebo osobně do rukou správce dle bodu 2.

Máte právo na:

Přístup k osobním informacím.

Opravu osobních údajů.

Výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti.

Omezení zpracování osobních údajů.

Vznést námitku.

Přenositelnost údajů.

Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

 

Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:

Přijetí žádosti

Identifikace žadatele

Vyhodnocení žádosti

Rozhodnutí o žádosti

Výkon rozhodnutí

Informování žadatele

 

Kontakt na Úřad pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

E-mail: posta@uoou.cz,

datová schránka: qkbaa2n

 

Ve Skrbeni, 25.5.2018

Statutární zástupce organizace: Tomáš Spurný

Cookies

Na webových stránkách Obec Skrbeň jsou v souladu se zákony používány cookies. Využíváme je především pro zvýšení Vašeho komfortu a optimální poskytování našich služeb.

Co jsou soubory cookie?

Cookie jsou malé textové soubory obsahující zanedbatelné množství informací (písmena a číslice), které se ukládají do Vašeho zařízení při návštěvě konkrétní webové stránky. Jsou užitečné především proto, že umožňují webovým stránkám rozeznat webový prohlížeč nebo zařízení, které uživatel používá. Cookies se ukládají na straně klienta (uživatele) jako krátké textové soubory. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač takový. Přesto mají význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o uživateli zjistí a může tak postupně zjištovat zájmy konkrétního uživatele. V žádném případě nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků. Informace z cookies se dá posléze i bez vědomí návštěvníka využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků, apod. Tyto informace však lze získávat i bez cookies, proto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné.

Jak cookies používáme?

1/ vlastní cookies

Slouží pro funkčnost webů. Může jít například o evidenci toho, kterou poslední destinaci uživatel vyhledával, aby ji při návratu zpět uživatel nemusel zadávat znova.

2/ cookies třetích stran

Používáme také různé služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami (subjekty, se kterými máme uzavřenou smlouvu). Nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jde zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním našeho webu souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies může uživatel omezit nebo zablokovat v nastavení svého prohlížeče.

Kontrola nastavení cookies v různých prohlížečích

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:

 • Chrome: support.google.com
 • Opera: help.opera.com
 • Firefox: support.mozilla.org
 • MSIE: windows.microsoft.com
 • Safari: support.apple.com
Hlášení rozhlasu
Vyhledávání
Sportovní areál
Provozní řád sportoviště


Pro rezervaci je nutné se nejprve
registrovat! Více informací >>
Postup jak rezervovat tenisové hřiště
Kamery na hřišti
Časopis Infor

Poslední vydání časopisu Infor

Leden 2022
» stáhnout

Prosinec 2021
» stáhnout

Listopad 2021
» stáhnout

Říjen 2021
» stáhnout

Kontakty

Obecní úřad Skrbeň
Na Návsi 2
783 34 Skrbeň

Tel.: +420 585 967 574
+420 585 967 706
+420 725 855 074
+420 725 132 495
Email: obec@skrben.cz
Úřední hodiny
Po7.45 - 11.00 | 11.30 - 17.00
Út7.45 - 11.00 | 11.30 - 15.30
St7.45 - 11.00 | 11.30 - 17.00
Čt7.45 - 11.00 | 11.30 - 15.30
zavřeno

V případě poruchy splaškové kanalizace volejte na tato telefonní čísla:

725 014 136 Miroslav Procházka
732 941 985 Tomáš Zlámal
775 654 923 Jaroslav Zlámal
725 132 495 Tomáš Spurný
Zasílání informací na email

Přejete-li si zasílat informace z obce na email, zadejte, prosím, Vaši emailovou adresu.
Zasílání informací na email se řídí zásadami zpracování osobních údajů.


Odvolávám souhlas ze zasíláním informací z obce na email.

Všechna práva vyhrazena © 2010
Obec Skrbeň